CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT

0

Ngày 24/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1543/BTNMT-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức các cuộc họp, trao đổi, làm việc theo hình thức trực tuyến, đồng thời khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhận định hai tuần tới là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch; do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế và các nội dung sau đây:

1.Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ về việc họp, trao đổi, làm việc theo hình thức trực tuyến; trong quá trình họp, làm việc không tập trung quá 2 người để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trường hợp không thể tổ chức họp trực tuyến vì lý do đặc biệt thì phải báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách. Đối với các cuộc họp ở ngoài Bộ đề nghị cử đúng thành phần được phân công.

2.Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, hợp lý, linh hoạt để đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo các hoạt động thông suốt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và phòng chống dịch. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trình nhiệm vụ, đề án.

Phổ biến tới các cán bộ công chức hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong trường hợp bắt buộc thì phải thực hiện các biện pháp khai báo y tế theo hướng dẫn và thông tin tới thủ trưởng đơn vị trực tiếp.

3.Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân đến làm việc theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhất là tại nơi tiếp dân, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tăng cường việc nộp hồ sơ và nhận kết quả theo hình thức trực tuyến hoặc qua bưu điện.

4.Giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật; khẩn trương thực hiện các biện pháp nâng cấp đường truyền, bảo đảm an toàn thông tin để các đơn vị triển khai thực hiện.

Khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.