CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quản lý môi trường với các tổ chức, cá nhân chế biến nông sản

0

UBND tỉnh Sơn La vừa có Công văn số 3760/UBND-KT gửi Sở TN&MT Sơn La, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc đôn đốc tăng cường quản lý môi trường đối với các tổ chức, cá nhân sơ chế, chế biến nông sản năm 2019.

Để chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản (sơ chế cà phê bằng phương pháp ướt, sản xuất tinh bột sắn, dong giềng), Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở TN&MT, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Công ty CP Cấp nước Sơn La, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 1539/UBND-KT ngày 14/5/2019.

Sơn La triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường trong sơ chế nông sản

Theo đó, các tổ chức, cá nhân thực hiện sơ chế, chế biến nông sản phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nước, đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nước thải, chất thải rắn từ sơ chế, chế biến nông sản phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Mọi hình thức xả nước thải, chất thải rắn từ hoạt động sản xuất sơ chế, chế biến nông sản chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trực tiếp ra ngoài môi trường là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý nghiêm theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, xây dựng hướng dẫn về xử lý nước thải, chất thải rắn từ sản xuất sơ chế, chế biến nông sản quy mô hộ. Thống nhất với UBND cấp huyện để hướng dẫn, thẩm định, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường với các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến nông sản. Giám sát việc thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các cơ sở.

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia thu mua tiêu thụ, sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Chủ động xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường, nước theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, đảm bảo đúng quy định.

Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường. Tuyên truyền nhân rộng các nhân tố tích cực, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định. Định hướng giúp người dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức và chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường trong sơ chế, chế biến nông sản trước ngày 15 hàng tháng.

UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch của huyện, thành phố về tăng cường quản lý môi trường với các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản. Thành lập tổ công tác của UBND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nguồn nước trong sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn.

Thực hiện đúng các quy định trong thẩm định dự án đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuyệt đối không cấp phép cho các cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn hoặc có nhưng không đảm bảo yêu cầu về môi trường. Thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường với các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo UBND cấp xã trực thuộc tăng cường quản lý, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền với các cơ sở hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật.

Công ty CP cấp nước Sơn La tổ chức quan trắc chất lượng nước đầu vào tại các nhà máy, trạm xử lý do công ty quản lý. Thông báo kịp thời tới các cơ quan nhà nước về sự cố ngừng cấp nước, tình hình chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho nhân dân. Thường xuyên rà soát, kiểm tra tại các khu vực khai thác nước, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ra.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ việc triển khai các nội dung trên với UBND tỉnh qua Sở TN&MT trước ngày 15 hàng tháng.

Cùng với đó, UBND tỉnh Sơn La giao Sở TN&MT thành lập Đoàn công tác đôn đốc UBND các huyện, thành phố, các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung trên. Đôn đốc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, kiến nghị cấp có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm với từng vụ việc cụ thể theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, chính quyền cấp bản và các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, thành ủy phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn; tập trung cao cho quản lý hoạt động sản xuất của các tổ chức, cá nhân thực hiện sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.