CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

0

Đề xuất 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên nhằm tăng cường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Trước hết, tập trung tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đa dạng sinh học; kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, thực hiện thí điểm thực hiện điều tra, đánh giá, quan trắc, giám sát đa dạng sinh học theo hệ sinh thái; xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; thành lập mạng lưới các khu Ramsar tại Việt Nam; ban hành danh mục vùng đất ngập nước quan trọng; đề xuất nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái LVS Mekong…
Tiếp tục thúc đẩy việc khoanh vùng bảo tồn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật về BVMT, đa dạng sinh học và pháp luật có liên quan; tăng cường năng lực quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng khuôn khổ chính sách và pháp lý bảo tồn, bảo vệ các khu vực đa dạng sinh học cao, bảo vệ, bảo tồn các giá trị sinh thái của thiên nhiên, môi trường tự nhiên.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.