CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tài liệu Hội thảo “HỆ THỐNG HỖ TRỢ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ”(Khu vực phía Nam)

0

Chương trình buổi sáng: 08h00, thứ Sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Bài 1. Quy định pháp lý về cấp giấy phép môi trường trên môi trường điện tử

Bài 2. Báo cáo hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bài 3. Tổng quan hệ thống hỗ trợ cấp giấy phép môi trường trên môi trường điện tử

Bài 4. Giới thiệu Hệ thống hỗ trợ cấp giấy phép môi trường trên môi trường điện tử

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.