CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sơn La xây dựng Kế hoạch và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2023

0

Giai đoạn 2021-2023, tỉnh Sơn La tiếp tục đề ra các nhiệm vụ chính trong Kế hoạch bảo vệ môi trường, gồm: Hỗ trợ xử lý các điểm gây bức xúc môi trường ở địa phương; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

UBND tỉnh Sơn La vừa tổ chức họp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh.

UBND tỉnh Sơn La đánh giá, giai đoạn 2018-2020, việc thi hành và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn; tuyên truyền bảo vệ môi trường; thanh, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường… Tăng cường phối hợp về bảo vệ môi trường giữa các ngành trong tỉnh và bảo vệ môi trường lưu vực sông liên tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng phát biểu tại cuộc họp

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường, năm 2018 đã tiến hành thanh, kiểm tra với 27 đơn vị; năm 2019 là 97 đơn vị, xử phạt hành chính gần 1,8 tỷ đồng; năm 2020, đã thanh, kiểm tra 13 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính 640 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là: Thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung báo cáo ĐTM; giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ; không lập kế hoạch quản lý môi trường; không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Các chỉ tiêu chính về môi trường dự kiến đạt được năm 2020 gồm: Tỷ lệ che phủ rừng 45,5%; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch đô thị 93,2%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom 90,5%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 98%; tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn đạt tiêu chuẩn 25%…

Giai đoạn 2018-2020, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường

Giai đoạn 2021-2023, tỉnh Sơn La tiếp tục đề ra các nhiệm vụ chính trong Kế hoạch bảo vệ môi trường, gồm: Hỗ trợ xử lý các điểm gây bức xúc môi trường ở địa phương; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Dự kiến, tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường là hơn 434.000 triệu đồng, trong đó, đề nghị nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ là 130.000 triệu đồng (hỗ trợ kinh phí tăng cường năng lực quan trắc môi trường tỉnh; xử lý rác thải nhựa, phân loại chất thải rắn tại nguồn).

Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2023 là hơn 295.000 triệu đồng, gồm: Chi các nhiệm vụ chuyên môn; nhiệm vụ thường xuyên; hỗ trợ hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, cây xanh, chiếu sáng; khắc phục sự cố môi trường; chi cấp huyện…

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở TN&MT đã báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến tham gia của các ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan vào dự thảo Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp để thực hiện Kế hoạch và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đúng quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Minh Hùng yêu cầu: Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về Ngân sách, bảo vệ môi trường; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 của tỉnh; đề xuất được các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục được các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua; giải quyết được các vấn đề đã, đang, sẽ phát sinh trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự cân đối triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Để đảm bảo tính chính xác, khả thi của Kế hoạch và kinh phí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Minh Hùng giao Sở TN&MT tiếp thu ý kiến của các sở, ngành tại cuộc họp, hoàn chỉnh Dự thảo Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường theo quy định. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện tiếp tục rà soát các Đề án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo các nguyên tắc, nhiệm vụ đã nêu trên (nhiệm vụ có sử dụng ngân sách bảo vệ môi trường, nhiệm vụ sử dụng ngân sách từ các nguồn hợp pháp khác, nhiệm vụ thường xuyên không sử dụng ngân sách…) gửi Sở TN&MT tổng hợp.

Sở TN&MT tổng hợp bổ sung các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo các nguyên tắc, nhiệm vụ (đã nêu trên). Trong đó, phải làm rõ các nhiệm vụ không sử dụng ngân sách vào Kế hoạch làm cơ sở để triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.