CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sơn La xây dựng Bộ Chỉ thị môi trường

0

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND về BộChi thị môi trường.Bộ Chỉ thị môi trường tỉnh Sơn La gồm có 5 nhóm chỉ thị, 73 chỉ thị thứ cấp, được sử dụng để theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, phục vụ công tác lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La.

Trong đó, Chỉ thị môi trường thứ cấp là một hay một nhóm các thông số môi trường cơ bản, liên quan trực tiếp đến mỗi chỉ thị môi trường. Đáp ứng tiêu chí của từng nhóm trong Bộ Chỉ thị về Môi trường và được chia làm 5 nhóm chỉ thị, cụ thể: nhóm Chỉ thị động lực gồm 10 Chỉ thị; nhóm chỉ thị áp lực gồm 5 Chỉ thị; nhóm chỉ thị hiện trạng gồm 4 Chỉ thị; nhóm chỉ thị tác động gồm 1 chỉ thị và nhóm chỉ thị đáp ứng gồm 11 Chỉ thị.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan chủ trì quản lý, cập nhật, lưu trữ thông tin, số liệu cho Bộ chỉ thị môi trường. Thực hiện chế độ báo cáo về Bộ chỉ thị môi trường theo quy định. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Thống kê, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc theo nhiệm vụ được giao tổ chức đánh giá, cung cấp thông tin, số liệu mỗi chỉ thị môi trường (từ ngày 1/1-31/12 hàng năm), bằng Phiếu chỉ thị môi trường. Kết quả gửi về Sở TN&MT tổng hợp trước ngày 10/1 của năm tiếp theo.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.