CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sẽ khen thưởng thành tích ứng dụng, phát triển CNTT ngành tài nguyên và môi trường

0

Bộ TN&MT đang xây dựng quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Đây là quy định nhằm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử; phát triển mạnh mẽ hơn hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh các nội dung trọng tâm của Quy định như mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp; trình tự; thời gian; công bố đánh giá, Bộ TN&MT chủ trương phát triển công tác khen thưởng trong đánh giá thành tích ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Cục trưởng Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường được giao nhiệm vụ đầu mối tổng hợp, đánh giá, đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT tặng thưởng Bằng khen Bộ trưởng Bộ TN&MT hoặc danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin. Hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị khen thưởng; mức thưởng thực hiện theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường là tiêu chí cơ bản để đánh giá thành tích đối với tập thể và Thủ trưởng cơ quan đơn vị ngành tài nguyên và môi trường.

Ngọc Bách (Bào TNMT)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.