CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Rà soát dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi

0
Chiều ngày 05/8, tại cuộc họp nghe Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo “Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia”,
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo: “Các tiêu chí và chỉ số đánh giá phải đảm bảo tính khả thi, các địa phương có thể vận dụng để ban hành bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá riêng. Đây là căn cứ để Bộ và các địa phương đánh giá được năng lực của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực dịch vụ công về môi trường”.​​​

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó một trong các nội dung về quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công là phải Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.Sau khi phân tích, đánh giá các loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do các đơn vị thuộc Bộ đang thực hiện; các tài liệu về dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ; Vụ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất xây dựng một nhóm các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cho các loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do các đơn vị thuộc Bộ hiện đang thực hiện. Trong năm 2017, 2018, Bộ đã ban hành 07 Thông tư quy định về các tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cho các loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện nay Bộ đang tiếp tục xây dựng Dự thảo “Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia”. Dự thảo thông tư gồm 3 Chương, 17 Điều, được áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia và lập báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia.

Việc đánh giá được căn cứ theo 10 tiêu chí: 1. Chức năng nhiệm vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 2. Nhân lực phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 3. Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 4. Thu thập thông tin, số liệu (bao gồm điều tra, khảo sát bổ sung nếu có); 5. Xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu; 6. Xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 7. Tham vấn các bên liên quan; 8. Trình phê duyệt dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 9. Cung cấp và công khai báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 10. Thái độ phục vụ trong cung cấp dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

Mỗi tiêu chí có chỉ số đánh giá cụ thể để chấm điểm, thang điểm tối đa cho bộ tiêu chí là 100 điểm, đảm bảo đánh giá được toàn diện và đầy đủ các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia và lập báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và các đại biểu thống nhất cao về tính cấp thiết và sự cần thiết phải ban hành Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng được mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.

Thứ trưởng đề nghị, Vụ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát và hoàn thiện các tiêu chí và chỉ số. “Các tiêu chí và chỉ số đánh giá phải đảm bảo tính khả thi, các địa phương có thể vận dụng để ban hành bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá riêng Đây là căn cứ để Bộ và các địa phương đánh giá được năng lực của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực dịch vụ công về môi trường”- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Trong cùng ngày, Vụ Khoa học và Công nghệ cũng trình xin ý kiến Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 02 dự thảo Thông tư dự kiến sẽ ban hành trong năm 2019: Dự thảo “Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong điều tra, xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất” và dự thảo “Thông tư quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

(Cổng TTĐT Bộ TNMT)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.