CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, đưa ngành TN&MT lên tầm cao mới

0

Những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 là động lực để Đảng bộ Bộ TN&MT quyết tâm đổi mới xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đưa toàn ngành lên một tầm cao mới, hiện đại và hội nhập…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” và chủ đề: Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới, sáng tạo, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường hiện đại, hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề tồn tại tích tụ từ trước đây đặt ra những thách thức to lớn về an ninh môi trường; hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt tại trên diện rộng… Đảng bộ Bộ TN&MT đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí cách mạng, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để hóa giải các thách thức, phát huy thuận lợi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo được những chuyển biến tích cực toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu

Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT, cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, trên chặng đường xây dựng và phát triển Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của ngành trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong giai đoạn 2015-2020, Bộ TN&MT đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý của Bộ, khẳng định vị thế của ngành tài nguyên và môi trường trong phát triển bền vững của đất nước. Đảng Bộ đã cùng Ban cán sự đảng tập trung chỉ đạo các đơn vị, chủ động tham mưu để ban hành những chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược dài hạn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Theo đồng chí Phạm Tân Tuyến, Bộ đã kiến tạo thể chế, chính sách, pháp luật nhằm xóa bỏ rào cản, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Triển khai có trọng tâm, trọng điểm công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa nền hành chính; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế; tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong quản lý và chỉ đạo điều hành. Các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đóng góp quan trọng cho phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Đặc biệt, công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; chuyển từ bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa. Chất lượng dự báo khí tượng thủy văn được nâng cao, chủ động ứng phó giảm thiểu tác động của thiên tai.

Trong nhiệm kỳ qua, Bộ TN&MT cũng đề xuất các các biện pháp tổng thể, dài hạn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP với tầm nhìn 100 năm và tư duy đột phá, biến thách thức thành cơ hội trong phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long kết nối với vùng TP. Hồ Chí Minh và tiểu vùng Mê Công.

Bộ cũng đặt nền móng cho số hoá hệ thống thông tin địa lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường. “Lần đầu tiên hoạt động đo đạc và bản đồ được quản lý thống nhất bằng Luật; thúc đẩy ứng dụng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; cung cấp các dịch vụ định vị vệ tinh chính xác trên toàn lãnh thổ Việt Nam”, đồng chí Phạm Tân Tuyến nêu rõ.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Thực hiện phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; nhận thức và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng đảng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy được đề cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT báo cáo tại Đại hội

Cùng với đó, công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng nhưng, Đảng bộ Bộ TN&MT cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

Đồng chí Phạm Tân Tuyến cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết xung đột giữa các pháp luật khác với pháp luật về tài nguyên và môi trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; khiếu kiện về tài nguyên và môi trường còn tồn đọng nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, đã qua nhiều cấp giải quyết.

Trong khi đó, tình trạng suy giảm, suy thoái các nguồn tài nguyên còn xảy ra; hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, nước còn ở mức thấp so với mức trung bình toàn cầu. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng…

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số tổ chức chưa cao, chưa tạo sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa mạnh mẽ, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm…

Quyết tâm đổi mới, đưa ngành TN&MT lên tầm cao mới, hiện đại, hội nhập

Trước những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, trong bối cảnh hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, Đảng bộ Bộ TN&MT xác định, kết quả của 35 năm đổi mới đã tạo thế và lực để bước vào giai đoạn phát triển mới, với mô hình tăng trưởng bền vững hơn.

Những vấn đề hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ tiếp tục tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Công nghiệp hóa, đô thị hóa là xu thế tất yếu dẫn đến sự chuyển dịch về đất đai, gia tăng sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên biển… đòi hỏi phải có các chính sách, chiến lược, quy hoạch đồng bộ, hiệu quả, thông minh…Đây là những vấn đề lớn mà Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 phải tập trung cùng với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện thống nhất quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với những định hướng trên, Đảng bộ Bộ TN&MT xác định mục tiêu then chốt trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: “Xây dựng Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thật sự trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thật sự là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng để lãnh đạo toàn Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các năm tiếp theo, đưa Bộ Tài nguyên và Môi trường và toàn ngành lên một tầm cao mới, hiện đại và hội nhập”.

Phát huy sức mạnh đoàn kết và những thành tích đã đạt được, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ TN&MT sẽ nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.