CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quyết định thủ tục hành chính mới trong việc định danh lĩnh vực ATTT

0

Nhằm tăng cường cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ trong việc định danh, Bộ TT&TT vừa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, việc công bố quyết định TTHC mới được thực hiện dựa trên các căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

Theo Quyết định mới, ở danh mục các TTHC mới ban hành, cấp Trung ương, đối với lĩnh vực ATTT có 3 TTHC mới là: Cấp giấy chứng nhận tên định danh; Cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh; Gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh. 3 TTHC này sẽ được thực hiện theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Bộ TT&TT công bố quyết định thủ tục hành chính mới trong việc định danh trong lĩnh vực ATTT - Ảnh 1.

Thời gian qua, Bộ TT&TT xử lý mạnh tay, nghiêm các trường hợp vi phạm tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ trong việc định danh trong lĩnh vực ATTT

Đối với TTHC cấp giấy chứng nhận tên định danh, quyết định quy định tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp tên định danh (theo Mẫu số 01 Phụ lục 91/2020/NĐ-CP) và quy định tại Điều 24 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP), nộp tại Cục ATTT – Bộ TT&TT (Tầng 8 – Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội hoặc tại địa chỉ trực tuyến: tendinhdanh.ais.gov.vn). Trong thời hạn 01 ngày, Cục ATTT xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để giải quyết theo các trường hợp: Cấp tên định danh, cho các tổ chức, cá nhân thông báo kết quả qua thư điện tử, tin nhắn; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần làm rõ, cá nhân, tổ chức thực hiện theo Điều 25 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh, sau khi hồ sơ được tiếp nhận, trong thời hạn 01 ngày, Cục ATTT cấp lại theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP (việc cấp được thực hiện theo Mẫu số 01 Phụ lục 91/2020/NĐ-CP).

Việc gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh được quy định trước thời điểm hết hạn ít nhất 15 ngày, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi bản khai tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục 91/2020/NĐ-CP, quy định tại điều 26 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, với thời hạn thêm 03 năm.

Cũng theo Quyết định mới, 3 TTHC trong lĩnh vực viễn thông bị bãi bỏ gồm: Cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet; Gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet; Báo cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động.

Các TTHC này đã được quy định trong Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 về chống thư rác; Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 về hướng dẫn một số nột dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống thư rác; Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT ngày 02/3/2009 quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận MSQL đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet; Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008.

Quyết định mới này có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2020, bãi bỏ nội dung TTHC công bố tại Quyết định số 1361/QĐBTTTT ngày 16/8/2018 về việc công bố “Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT” đã được công bố tại Quyết định này, kể từ ngày 01/10/2020.

Nguồn ictvietnam.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.