CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quý IV/2019, Bộ TT&TT sẽ thiết lập xong Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa tập trung

0

Theo kế hoạch của Bộ TT&TT, Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Bộ sẽ được hoàn thành vào quý IV/2019.

Bộ TT&TT mới đây đã ban hành Kế hoạch của Bộ thực hiện Quyết định 274 ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Bộ TT&TT giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan trong Bộ tiến hành rà soát, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Một nhiệm vụ quan trọng sẽ được các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện trong thời gian tới là thiết lập, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, với thời hạn phải hoàn thành là quý IV/2019.

Cũng trong quý IV năm nay, Bộ TT&TT sẽ hoàn thành việc xây dựng bộ câu hỏi/ trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các TTHC và công khai trên Cổng dịch vụ công của Bộ, đồng thời tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bộ câu hỏi/ trả lời này sẽ gồm tối thiểu 500 câu hỏi/ trả lời.

Trong thời gian từ nay đến quý II/2020, các đơn vị thuộc Bộ TT&TT sẽ thực hiện hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để có thể sử dụng chung hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhiệm vụ này được Bộ TT&TT giao cho Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị thực hiện TTHC trong Bộ thực hiện.

Trung tâm Thông tin được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai các biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của Bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời hạn phải hoàn thành nhiệm vụ này là quý III/2020.

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch mới ban hành, thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ triển khai nhiều nội dung công việc khác để thực hiện Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 274 ban hành ngày 12/3/2019, như: Chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về định danh, xác thực điện tử; về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành;

Thực hiện các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Công an trong trường hợp Cổng dịch vụ công quốc gia bị tin tặc tấn công; Trình Thủ tướng Chính phủ phương án đẩy mạnh việc cấp chứng thư số cho cá nhân, tổ chức theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số hàng năm để thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2019 có mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC thông qua việc ứng dụng CNTT; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.