CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

0

Bộ TT-TT đưa ra 5 nguyên tắc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Trong đó nhấn mạnh tài nguyên Internet được quy hoạch thống nhất để bảo đảm cho hoạt động Internet Việt Nam an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Bộ TT-TT vừa ban hành Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bao gồm đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

Bộ TT-TT đưa ra 5 nguyên tắc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Cụ thể, tài nguyên Internet được quy hoạch thống nhất để bảo đảm cho hoạt động Internet Việt Nam an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Tài nguyên Internet liên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; đến các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội được ưu tiên bảo vệ và không được xâm phạm. Việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiêm chỉnh thực hiện và tôn trọng điều ước, pháp luật quốc tế trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên Internet. Tài nguyên Internet chỉ được đưa vào hoạt động hoặc được tiếp tục duy trì hoạt động sau khi cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet đã thực hiện việc nộp phí và lệ phí theo quy định.

Đặc biệt, trong Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Bộ TT-TT nhấn mạnh tới việc quản lý và sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cần thiết lập mạng kết nối với Internet được quyền đề nghị cấp, phân bổ địa chỉ IP (khuyến khích việc đăng ký sử dụng địa chỉ IPv6) để sử dụng nội bộ hoặc cấp lại cho khách hàng có kết nối đến mạng cung cấp dịch vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; và được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP.

Địa chỉ IP được cấp, phân bổ cho nhu cầu sử dụng thực tế và có giá trị sử dụng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động Internet phải đảm bảo thực hiện việc định tuyến các vùng địa chỉ IP ở Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ TT-TT.

Không được định tuyến những vùng địa chỉ IP nằm ngoài danh mục quản lý của Bộ TT-TT, trừ trường hợp kết nối với cổng quốc tế. Phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) về kỹ thuật và chính sách định tuyến để đảm bảo hệ thống DNS quốc gia và trạm trung chuyển Internet quốc gia, Internet Việt Nam hoạt động an toàn, hiệu quả. Có kế hoạch đưa địa chỉ IPv6 đi vào hoạt động phù hợp với kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Bộ TT-TT đưa ra khuyến cáo nếu quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp, phân bổ mà địa chỉ không được đưa vào sử dụng trên mạng sẽ bị thu hồi, nếu không giải trình được mục đích sử dụng chính đáng trên mạng lưới.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng địa chỉ IP phải có văn bản hoàn trả gửi Bộ TT-TT (VNNIC). Các vùng địa chỉ hoàn trả sẽ được cấp, phân bổ lại cho những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác có nhu cầu.

Theo motthegioi

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.