CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

0

Ngày 29/9, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTNMT về quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Thông tư này quy định chi tiết khoản 3 Điều 25 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (sau đây gọi là Nghị định số 59/2017/NĐ-CP).

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, gồm: cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là cơ quan có thẩm quyền); Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP; Học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP.

Đối với mẫu báo cáo kết quả việc thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích  nguồn gen gồm: báo cáo hoạt động tiếp cận nguồn gen theo Mẫu số 01; báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn gen theo Mẫu số 02; báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu đối với nguồn gen đã được cho phép đưa ra nước ngoài theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

Với ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo là tiếng Việt và được thực hiện bằng một trong hai hình thức là bản giấy hoặc bản điện tử. Về bản giấy, với tổ chức là bản giấy là bản có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, dấu của tổ chức thực hiện theo báo cáo, với cá nhân là bản có chữ ký, ghi rõ họ tên của cá nhân thực hiện báo cáo và xác nhận của tổ chức đã bảo lãnh cho cá nhân. Về bản điện tử sẽ được thể hiện dưới dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy theo quy định tại điểm a khoản 2 hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người đại diện theo pháp luật của tổ chức thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày kết thúc hoạt động thu thập mẫu nguồn gen và định kỳ 2 năm một lần có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn gen.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Chi tiết Thông tư xem tại đây 10-2020-tt-btnmt_Signed.pdf​

Theo vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.