CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Ngãi: Triển khai 5 giải pháp cấp bách nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

0

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch​ hành động nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường
Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2017; phòng ngừa, hạn chế, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường, kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Kế hoạch đề ra 05 giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về bảo vệ môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường; bảo vệ môi trường các khu vực trọng điểm; Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; các hệ thống sông, suối, hồ, đập, kênh, mương; Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, quản lý chất thải nguy hại; Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo vệ môi trường. Trong đó, Quảng Ngãi chú trọng nâng cao chất lượng đánh gía ĐTM, lập danh sách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư, buộc dừng hoạt động hoặc di dời vào KCN, CCN để ổn định sản xuất và bảo vệ môi trường. Đảm bảo đến năm 2020 tất cả các KCN trên địa bàn tỉnh có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong thu hút đầu tư, KKT, các KCN chỉ thu hút những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm…

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể của ngành, địa phương mình để làm cơ sở triển khai thực hiện, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/03/2019; định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh Quảng Ngãi tình hình thực hiện Kế hoạch.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.