CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Ngãi tăng cường thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

0

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban Kế hoạch gửi các sở, ban ngành, huyện, thị xã và cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh chỉ thị về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị của tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu các mô hình, cách làm tốt về quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh. Bố trí hoặc chỉ đạo bố trí các thùng thu gom, phân loại rác và tập huấn, hướng dẫn phân loại rác tại các công sở, trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng như bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, công viên, quảng trường, khu du lịch, danh lam thắng cảnh. Tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn; thực hiện thu gom và xử lý riêng các loại chất thải đã được phân loại (bao gồm cả chất thải nhựa). Thực hiện thu phí dịch vụ thu gom rác đối với các tiểu thương tại các chợ dân sinh truyền thống.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi tổ chức và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu gom chất thải nhựa trên các sông, rạch, kênh, mương,… để hạn chế chất thải nhựa đổ ra đại dương; tiến hành và xã hội hóa các hoạt động thu gom, xử lý chất thải nhựa trên biển, sông, suối và các hồ, ao trong khu đô thị, khu dân cư. Bên canh đó, tăng cường kiểm tra việc tuân thủ chính sách thuế bảo vệ môi trường, các quy định môi trường của các cơ sở sản xuất và cung cấp túi nilông; tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở tái chế nhựa không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.