CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Nam: Yêu cầu Cty Sài Gòn Thành Đạt, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công Dự án

0

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi (giai đoạn 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt (Cty Sài Gòn Thành Đạt).

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án

Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi (giai đoạn 2) tại phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có quy mô diện tích đất 446.647 m2; tổng số 936 căn (đất ở chia lô). Trong đó, đất công cộng: 53.380 m2; đất ở: 204.935 m2; đất cây xanh: 15.180 m2; đất dịch vụ cấp đô thị: 38.420 m2; đất tín ngưỡng: 2.634 m2; đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 132.098 m2.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Cty Sài Gòn Thành Đạt tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động dự án.

Tổ chức xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án và chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường, số liệu giám sát phải cập nhật đầy đủ và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá diễn biến về chất lượng môi trường khu vực dự án. Tuân thủ các yêu cầu về phòng ngừa, ứng cứu sự cố, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn hóa chất trong quá trình thực hiện. Lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án niêm yết công khai theo quy định pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nếu có những thay đổi so với nội dung của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi Trường có trách nhiệm, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các Sở, ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam, thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp Chủ dự án vi phạm quy định, báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.