CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn

0

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 1438/UBND-KTN yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường quản lý chất thải rắn và báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các địa phương.

Các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý các loại rác thải trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường
Các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý các loại rác thải trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý các loại rác thải trên địa bàn: Chủ động triển khai các biện pháp xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường; tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm quản lý rác thải phát sinh, tạo sự đồng thuận của nhân dân, không để xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường sự phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 440/TB-UBND ngày 13/11/2018 về kết luận tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn của huyện, thị xã, thành phố từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh; báo cáo số liệu về kinh phí (từ nguồn ngân sách tỉnh) đã phân bổ cho hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của ngành được phân công về quản lý hạ tầng đô thị.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý các loại rác thải trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và kinh phí sự nghiệp môi trường đã phân bổ cho quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2018, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.