CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Bình xử lý 22 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

0

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, Sở TN&MT đã đôn đốc, hướng dẫn 22 cơ sở  khẩn trương khắc phục, xử lý theo đúng quy định.

Theo đó, Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn 22 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh áp dụng những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm phù hợp; sớm bố trí nguồn vốn hoặc huy động nguồn vốn để hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường theo kế hoạch, lộ trình xử lý đã đề ra; báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc để Sở TNMT hỗ trợ xử lý.

Để bảo đảm có nguồn lực tài chính trong việc thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hàng năm, Sở đều thực hiện tốt công tác rà soát, lập hồ sơ để tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị trung ương và các bộ, ngành chính hỗ trợ kinh phí để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở thuộc khu vực công ích.

Trong đó, nâng cấp và cải tạo bãi xử lý rác thải huyện Lệ Thủy với kinh phí thực hiện hơn 6 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải huyện Quảng Ninh với kinh phí thực hiện hơn 5,1 tỷ đồng; thực hiện đóng cửa bãi xử lý rác thải Quảng Long (Ba Đồn) với kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng; nâng cấp và cải tạo bãi xử lý rác thải khu vực du lịch Phong Nha của huyện Bố Trạch với kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng; nâng cấp và cải tạo bãi xử lý rác thải huyện Quảng Trạch với kinh phí hơn 7 tỷ đồng…

Để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Sở đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng của Sở tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất và thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm các nguồn thải phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.