CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường

0

Ngày 27/4, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp trực tuyến với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ để hoàn thiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường (CNTT&DLTNMT) cho biết, mục đích xây dựng Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời phổ biến việc tổ chức thực hiện Nghị định trong toàn ngành TN&MT, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cục trưởng Cục CNTT & DLTNMT Lê Phú Hà báo cáo tại cuộc họp

Dự thảo Kế hoạch đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ cần triển khai thực hiện gồm: (i) Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, văn bản quản lý cá biệt liên quan tạo đủ căn cứ, cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Nghị định trong ngành TN&MT. (ii) Hoàn thiện các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành TN&MT bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng dữ liệu số với các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân theo quy định. (iii) Tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện cung cấp kết nối và chia sẻ thuận lợi, an toàn dữ liệu số với cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định. (iv) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn công tác thực thi các quy định của Nghị định trong ngành TN&MT. (v) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, dữ liệu và hoạt động của ngành TN&MT.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến ngày 27/4.

Cơ bản đồng ý với dự thảo Kế hoạch, phát biểu tại cuộc họp các đại biểu đã đề xuất, hoàn thiện về các giải pháp thực hiện liên quan tới bảo đảm các nguồn lực đầu tư; về nâng cao vai trò của UBND các địa phương trong chia sẻ dữ liệu thông tin TN&MT…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng dự thảo Kế hoạch với nội dung bao quát, toàn diện và có tính khả thi. Việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Nhất là trong thời điểm chúng ta đang đẩy mạnh thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, là phương tiện đắc lực để quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nghị định cũng là một văn bản pháp lý quan trọng quy định trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc xây dựng, phối hợp cung cấp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu(CSDL) được đầu tư bằng các nguồn vốn khác nhau; khắc phục được những bất cập hiện nay về CSDL của các cơ quan đơn vị; chuẩn hóa, tạo hàng lang pháp lý, tích hợp, kết nối, chia sẻ CSDL thông tin trong toàn ngành TN&MT.

Thứ trưởng chỉ đạo Cục CNTT&DLTNMT với vai trò là “nhạc trưởng” cần tham mưu cho lãnh đạo Bộ triển khai đồng bộ các CSDL của Ngành; bảo đảm các phân hệ CSDL các lĩnh vực quản lý của Ngành được chia sẻ, khai thác sử dụng hiệu quả. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Thứ trưởng giao Vụ Pháp chế phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về vấn đề quản lý, chia sẻ và cung cấp dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước. Cục CNTT&DLTNMT phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 47/NQ-CP trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.