CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phú Thọ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

0

Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động và các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện trong toàn tỉnh đến năm 2021.

Các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ)

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sờ, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật củá Nhà nước về bảo vệ môi trường, về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; phấn đấu trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2019, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động và đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện trong toàn tỉnh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại “Lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa”, với quyết tâm chính trị cao.

Có giải pháp thiết thực, hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi người dân, tạo thành phong trào sâu rộng trong Nhân dân. Gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện phong trào ở các cấp, các ngành. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” trong sinh hoạt; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện vói môi trường.

Hai là, chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng các hoạt động cụ thể, như: Tổ chức lễ mít tinh phát động, diễu hành, cổ động, tuyên truyền hưởng ứng mạnh mẽ phong trào trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý; vận động, khuyến khích, hỗ trợ phát triển, sử dụng các sản phẩm cỏ thể phân hủy, tái sử dụng, thay thế thân thiện với môi trường; thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, nilon khó phân hủy; thu hút đầu tư, ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến để tái chế rác thải nhựa dùng một lần và nilon khó phân hủy.

Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện cam kết “Chống rác thải nhựa”, nhằm đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu và mốc thời gian thực hiện, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và nilon khó phân hủy; trước mắt, thực hiện ngay việc giảm thiểu, không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, như: Chai nhựa đựng đồ uống, ống hút nhựa, cốc nhựa,… trong mọi hoạt động, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, lựa chọn, sử dụng các sản phẩm, đồ dùng khác thay thế thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng, mang tính đậc trưng, thương hiệu của địa phương và tiết kiệm chi phí.

Ba là, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với môi trường sinh thái, nguồn lực đầu tư và sức khỏe cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện phong trào nhằm rút kinh nghiệm; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong việc giảm thiểu rác thải nhựa và nilon; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân.

Bốn là, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh: chủ động, tích cực phối hợp với các Cơ quan chức năng, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần; vận động thực hiện, cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy; tham gia tích cực các phong trào vì môi trường và các đợt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải nói chung, rác thải nhựa và túi nilon nói riêng tại các khu dân cư và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Năm là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, kịp thời phản ánh, đưa tin tình hình triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan và mọi tầng lớp Nhân dân về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa dùng một lần và nilon, từ đó dần thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần. Tuyên truyền, vận động thực hiện phương châm: Nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa.

Sáu là, các huyện, thành, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nội dung này trên địa bàn quản lý; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả theo qui định.

Bảy là, tăng cường vận động các doang nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu du lịch, siêu thị,… nâng cao trách nhiệm xã hội, cùng chung tay chống rác thải nhựa; tích cực tham gia phân loại, thu gom và không sử dụng các sản phẩm nhựa, nilon sử dụng một lần. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao các công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện môi trường; khuyến khích doanh nghiệp sàn xuất, phát triển các sản phẩm tự phân hủy trong tự nhiên, thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa, nilon dùng một lần.

Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh và các nội dung yêu cầu của Chỉ thị này với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.