CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ngành TN&MT

0

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã và đang triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp nhằm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành TN&MT, chủ động trong việc thực hiện chuyển đổi số, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững toàn ngành nói riêng và đất nước nói chung.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số năm 2023, Bộ TN&MT đã và đang tiếp tục vận hành, cung cấp 91 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), trong đó có 46 DVCTT mức độ toàn trình (chiếm tỷ lệ 50%); kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, dân cư và Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và DVCTT (hệ thống EMC) của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Cùng với đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện tích hợp thêm các DVCTT khác khi đủ điều kiện và vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021, Quyết định số 468/QĐ- TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tích hợp, cung cấp 89 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 97,8% trên tổng số 91 DVCTT đã triển khai.

Đối với Hệ thống trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), Bộ TN&MT đã triển khai, vận hành đảm bảo an toàn thông tin, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và các hệ thống thông tin của Bộ với 240 dịch vụ, ghi nhận tổng số giao dịch được thực hiện qua nền tảng này của Bộ là 9.941.161 giao dịch; tổng số lượng văn bản điện tử (ký số) gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng dữ liệu nội bộ năm 2023 là 81.355 văn bản.

Về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030, Bộ đã hoàn thành xây dựng, kết nối, tích hợp, công bố, cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận” trên Cổng Dịch vụ quốc gia, kết nối với CSDLQG về dân cư.

Box: Tính đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai đồng bộ, kết nối 18 trường thông tin dữ liệu giữa CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư của 63 tỉnh thành với dữ liệu 461/705 đơn vị cấp huyện, 6.198/10.599 đơn vị cấp xã với tổng số hơn 26 triệu thửa đất, phát sinh 20.538 hồ sơ.

Kết nối cơ sở dữ liệu từ Trung ương đến địa phương

Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT (theo địa chỉ: https://bcth.monre.gov.vn) đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ báo cáo, các yêu cầu về chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; cập nhật, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm điều hành thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ TN&MT cũng tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các Sở TN&MT triển khai các Dịch vụ công thiết yếu, kết nối CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030; thúc đẩy thực hiện thu thập, quản lý, xây dựng CSDL và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu TN&MT; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử trong quản lý văn bản đi đến, hồ sơ công việc, hệ thống DVCTT, một cửa điện tử và các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và điều hành hệ công việc; hỗ trợ, theo dõi đôn đốc công tác an toàn thông tin.

Các kết quả trên đã chứng minh tính hiệu quả của việc triển khai, vận hành hệ thống thông tin, dịch vụ, ứng dụng Chính phủ điện tử phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, quản trị, làm việc của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, ngành TN&MT trên môi trường điện tử, trực tuyến.

 Chủ động chuyển đổi số ngành TN&MT phục vụ phát triển bền vững

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin của Chính phủ, các cơ sở dữ liệu quốc gia của các Bộ, ngành qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục hoàn thiện và tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp lý, quy định kinh tế – kỹ thuật trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin theo tiến trình chuyển đổi số ngành TN&MT cùng với định hướng, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ TT&TT; đẩy mạnh triển khai DVCTT toàn ngành TN&MT, cung cấp đầy đủ các DVCTT giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công dân, các thủ tục hành chính về TN&MT cho toàn ngành.

Song song với đó, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2050 cần được đặc biệt chú trọng.

Đối với Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến 2030 và Kế hoạch phát triển Chính phủ số năm 2023, Bộ TN&MT đang nỗ lực thực hiện theo đúng tiến độ các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai Chính phủ điện số, chuyển đổi số ngành.

Hạ tầng số, nền tảng số, an toàn thông tin và phát triển hiện đại hoá hạ tầng số, nền tảng số sẽ tiếp tục được hoàn thiện nhằm đảm bảo an toàn thông tin trên cơ sở thực hiện các dự án về chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về TN&MT; nâng cấp, phát triển Trung tâm dữ liệu của Bộ đáp ứng yêu cầu, điều kiện cho chuyển đổi số của ngành cũng như hoàn thiện nền tảng triển khai Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của Bộ và các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước nói chung.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.