CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phát hiện nhiều loài thực vật tại Lâm Đồng

0

Mới đây, lần đầu tiên, 15 loài thực vật hạt kín được phát hiện tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng).

Kết quả này là quá trình khảo cứu của các nhà Sinh học thuộc các tổ chức, đơn vị đến từ Đại học Kagoshima, Đại học Kyushu, Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Tsukuba, Đại học Kyoto, Đại học Mở Kyushu (Nhật Bản) và của Đại học Đà Lạt, Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà và Viện Sinh học Nhiệt đới…

Điều này càng khẳng định lại một lần nữa, mức độ đa dạng thực vật và tính đặc hữu hẹp của thực vật khu vực Vườn Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng.

Các loài được phát hiện mới là: Bùi bidoup (bidoupensis) và Bùi hòn giao (Ilex hongiaoensis), Bùi hòn giao (Mastixia hongiaoensis) thuộc họ Giác mộc (Cornaceae); Đức diệp hòn giao (Daphniphyllum hongiaoense) thuộc họ Đức diệp (Daphniphyllaceae); Thư nguyên hòn giao (Platea hongiaoensis) thuộc họ Thụ đào (Icacinaceae); Tân bời bidoup (Neolitsea bidoupensis) và Tân bời hòn giao (Neolitsea hongiaoensis) thuộc họ Re (Lauraceae); Hà bá bidoup (Nyssa bidoupensis) và Hà bá hòn giao (Nyssa hongiaoensis) thuộc họ họ Hà bá (Nyssaceae); Sơn Trà hòn giao (Eriobotrya hongiaoensis) và Anh đào hòn giao (Prunus hongiaoensis) thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae); Thần xạ hòn giao ( Luvunga hongiaoensis) thuộc họ Cam chanh (Rutaceae); Hồi núi hoa xanh (Illicium viridiflorum) thuộc họ Ngũ vị tử (Schisandraceae); Dung hòn giao (Symplocos hongiaoensis) thuộc họ Dung (Symplocaceae) và Riềng núi hòn giao (Alpinia hongiaoensis) thuộc họ gừng (Zingiberaceae).

Khu vực vực núi Hòn Giao thuộc Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Khu vực này có độ cao 1.630-2.050 m. Đặc thù của khu vực Lâm phần này tập trung các kiểu rừng kín thường xanh, mưa ẩm á nhiệt đới và rừng á nhiệt đới núi thấp. Hệ thực vật ở đây giao thoa giữa các luồng thực vật từ dãy Himalaya, Trung Quốc, Đông Dương và Mã Lai; bao gồm các loài quý hiếm và các giá trị về nguồn gen.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.