CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV

0

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: “Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng đợt thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nhanh, bền vững đất nước…”

Thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2020; năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020, ngày 22/01, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Công văn số 446/BTNMT-TĐKTTT về việc phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phong trào thi đua đặc biệt tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, đổi mới, tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập, khơi thông mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thiện trình Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai; tổng kết, đánh giá thi hành Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thuỷ văn, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo…

Hai là, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai: quản lý chặt việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nghiên cứu sửa đổi quy định, quy chuẩn bảo vệ môi trường phù hợp chuẩn mực khu vực và quốc tế, kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; tăng cường năng lực và làm tốt công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai, đảm bảo cảnh báo sớm và đủ độ chi tiết các hiện tượng thời tiết cực đoan…

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng,lãng phí, tiêu cực.

Bốn là, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, gắn nghiên cứu với chuyển giao, thực hiện hình thức đặt hàng của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm.

Năm là, thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra đột xuất để giải quyết tình trạng nhũng nhiễu, hành dân gây bức xúc trong dư luận.

Sáu là, đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông tạo sự đồng thuận của các cấp các ngành và dư luận xã hội, đồng thời lan tỏa khát vọng xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị cần quán triệt, triển khai nghiêm túc Chương trình kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Thực hiện nghiêm minh các quy định về chính sách tài chính công, đảm bảo kỷ luật ngân sách, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của phong trào thi đua đặc biệt này. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua; chú trọng công tác xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV. Tích cực tổ chức các hoạt động nhằm cổ vũ, động viên tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Ngành và đất nước.

Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”…

   Các tiêu chí thi đua

– Có phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2020 của cơ quan, đơn vị và của Ngành;

– Có nhiều sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm trong quản lý, chỉ đạo điều hành; trong công tác, lao động và học tập tạo ra bứt phá phát triển mạnh mẽ có những đóng góp quan trọng cho cơ quan, đơn vị, cho Ngành và đất nước;

– Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả: không có nhiệm vụ quá hạn của năm, tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn hằng tháng đạt mức trên 90%; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp…;

– Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị: không đi muộn về sớm; không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc; không sử dụng tài sản công vào việc riêng;

– Không để xảy ra sự cố nổi cộm trong lĩnh vực quản lý của đơn vị;

– Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng đợt thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nhanh, bền vững đất nước.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, các đoàn thể; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị phát động phong trào thi đua hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Bộ; xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí cho từng công việc phù hợp với lĩnh vực quản lý, gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.