CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phát động Chương trình hành động quốc gia Tiêu dùng bền vững

0

Bộ Công Thương vừa chính thức phát động Chương trình hành động quốc gia Sản xuất và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, cả nước có 50 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chương trình này.

Các tỉnh, thành phố đã xây dựng được trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn cũng như cung cấp hơn 20 hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn cho trên 20 lĩnh vực sản xuất khác nhau. Đồng thời, đã đào tạo và hình thành mạng lưới chuyên gia tư vấn, giảng viên về sản xuất sạch hơn trên toàn quốc; hình thành ý thức áp dụng các công nghệ vào sản xuất công nghiệp theo hướng sạch hơn, bảo vệ tốt môi trường sống trong các khu công nghiệp…

Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7-9-2009 với việc xác định mục tiêu sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.