CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Những điểm nhấn cải cách thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm

0

Trong những tháng đầu năm 2024, Bộ TN&MT đã ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trọng tâm; kế hoạch triển khai Đề án 06/CP; và kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP của Chính phủ.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong 4 tháng đầu năm 2024, Văn phòng Bộ TN&MT cho biết về vấn đề cải cách quy định thủ tục hành chính, Bộ TN&MT đã thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính tại 3 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thẩm định với 3 dự thảo Thông tư.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, Bộ TN&MT đã cắt giảm, đơn giản hoá 67/82 thủ tục hành chính, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền bàn hanh 12/16 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung.

Đối với hoạt động quản lý dân cư, Bộ TN&MT đã bàn hành theo thẩm quyền hoả trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bố sung 8/10 văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hoá 31/36 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo yêu cầu Nghị quyết số 79/NQ-CP.

Về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đến nay, Bộ TN&MT thực thi 5/8 văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ 1/8 văn bản quy phạm phápt luật, còn 1/8 văn bản quy phạm pháp luật sẽ được Bộ thực thi trong thời gian đến năm 2025.

Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tính đến ngày 7/5/2024, Bộ TN&MT đang xử lý tổng số 3.862 hồ sơ thủ tục hành chính, gồm 1.313 hồ sơ chuyển tiếp năm 2023 và 2.549 hồ sơ mới năm 2024. Trong đó, các đơn vị đã giải quyết và trả kết quả cấp phép cho 2.409 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành 62,4%, với 2.388 hồ sơ trả kết quả đúng hạn (đạt tỷ lệ 97,1%) và 71 hồ sơ trả quá hạn (đạt tỷ lệ 2,9 %). Hiện tại, Bộ đang tiếp tục giải quyết 1.453 hồ sơ.

Về kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bộ tiếp tục vận hành, cung cấp 88 Dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình. Đồng thời, Bộ đã tích hợp, cung cấp 86/88 dịch vụ công trực tuyến trên Công Dịch vụ công quốc gia.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ TN&MT đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng 1.876 hồ sơ giải quyết quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Về vấn đề số hoá hồ sơ, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT đều được trình ký số, phát hành theo quy định pháp luật về công tác văn thư. Đồng thời, Bộ đã thực hiện trả cả bản giấy và bản điện tử cho tổ chức, cá nhân.

Về việc hợp nhất, kết nối các hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, Bộ đã triển khai hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Bộ; đồng thời, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hiện tại, Bộ TN&MT đang tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở thực hiện nhuêmj vụ trong dự án đầu tư Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1). Đồng thời, đẩy mạnh tiến độ hoàn thành việc thiết lập và kêt nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ. với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về tiếp nhận, xử lý phản ảnh kiến nghị, trong 4 tháng đầu năm, Bộ TN&MT đã tiếp nhận và xử ý tổng cộng 675 phản ánh kiến nghị thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cồng Thông tin điện tử của Bộ. Đến nay, Bộ đã xử lý công khai 328 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 140 phản ánh kiến nghị, trả lại 92 phản ánh kiến nghị và chuyển cơ quan khác 115 phản ánh kiến nghị.

Thời gian tới, để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT cần bám sát các Kế hoạch có liên quan mà Bộ đã ban hành, tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao cụ thể tại Quyết định số 661/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2024 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ với 5 nhóm nhiệm vụ định kỳ thường xuyên và 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.