CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Nhận hồ sơ vinh danh bảo tồn loài hoang dã đến hết năm 2020

0

Tổng cục Môi trường cho biết, các cá nhân, tổ chức tham gia xét chọn vinh danh tổ chức, cá nhân có thành tích về bảo tồn loài hoang dã từ năm 2010 – 2020 gửi hồ sơ từ nay đến ngày 31/12/2020. Lễ công bố, vinh danh dự kiến tổ chức hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày Đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2021.

Chương trình vinh danh tổ chức, cá nhân có thành tích về bảo tồn loài hoang dã từ năm 2010 – 2020 lần đầu tiên được Bộ TN&MT tổ chức. Chương trình hướng đến việc tổng kết đánh giá, ghi nhận, vinh danh các tổ chức, cá nhân; nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn từ 2010 – 2020, đồng thời nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào của cộng đồng về đa dạng sinh học cũng như công tác bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học của nước ta thời gian tới.

Các tổ chức, cá nhân có công trình, đề tài, dự án nghiên cứu phát hiện mới về một hoặc nhiều loài động vật, thực vật hoang dã; đóng góp về bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học tại Việt Nam được công bố trên các tạp chí quốc tế hoặc trong nước (thuộc danh mục tạp chí ISI); Có sáng kiến, giải pháp được áp dụng thành công trong công tác bảo tồn các loài hoang dã được cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi áp dụng sáng kiến, giải pháp xác nhận; Tổ chức, cá nhân không vi phạm pháp luật và không có tranh chấp, khiếu kiện về đăng ký bản quyền đều có thể tham gia xét chọn.

Ban tổ chức xét chọn trên 3 tiêu chí lớn: Thứ nhất, nghiên cứu phát hiện loài mới với việc số lượng các công bố về việc phát hiện loài mới lần đầu tiên cho khoa học ở Việt Nam; kết quả nghiên cứu đóng góp cho công tác bảo tồn loài, phát triển bền vững đa dạng sinh học tại Việt Nam. Thứ hai, sáng kiến, giải pháp về bảo tồn loài hoang dã với việc số lượng sáng kiến, giải pháp về bảo tồn các loài hoang dã; mức độ đóng góp cho việc xây dựng chính sách mới về bảo tồn loài, các mô hình bảo tồn tại chỗ, gây nuôi bảo tồn, cứu hộ… nhằm bảo tồn hiệu quả loài hoang dã.

( Nguồn Monre.gov.vn)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.