CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

0

Đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành làm việc trong đơn vị quản lý hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp là 5.728 người tính đến cấp huyện.

Ở Trung ương hiện có 613 người; ở cấp tỉnh hiện có 2.901 người, cấp huyện có 2.214 người. Hiện nay, ở cấp xã việc theo dõi công tác bảo vệ môi trường đang được giao cho cán bộ địa chính – xây dựng thực hiện, chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường. Ngoài ra, lực lượng thanh tra chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ thanh tra các lĩnh vực như địa chất, khoáng sản, đất đai và môi trường trên phạm vi toàn quốc là 650 người, trong đó, ở Trung ương có 140 người, ở địa phương có 510 người. Số lượng công chức làm công tác bảo vệ môi trường tại các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất là 258 người. Tuy nhiên, số công chức quản lý nhà nước về môi trường ở nước ta hiện nay chỉ đạt 2.200 cán bộ (24 người/1 triệu dân) là còn thấp hơn so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Theo số liệu thống kê, Việt Nam có khoảng 371.906 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường với tổng vốn điều lệ khoảng 10.226.811 tỷ đồng.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.