CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Nghệ An: Ban hành Bộ chỉ thị môi trường

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Nghệ An.

Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Nghệ An gồm có 34 chỉ thị và 76 chỉ thị thứ cấp, thuộc 5 thành phần theo mô hình Động lực – Áp lực – Hiện trạng – Tác động – Đáp ứng (DPSIR). Cụ thể, nhóm chỉ thị Động lực có 11 chỉ thị, 35 chỉ thị thứ cấp; Nhóm chỉ thị Áp lực có 5 chỉ thị, 09 chỉ thị thứ cấp; Nhóm chỉ thị Hiện trạng có 5 chỉ thị, 10 chỉ thị thứ cấp; Nhóm chỉ thị Tác động có 1 chỉ thị, 01 chỉ thị thứ cấp; Nhóm chỉ thị Đáp ứng có 12 chỉ thị, 21 chỉ thị thứ cấp.

Theo đó, 11 chỉ thị Động lực gồm, Phát triển dân số; Phát triển nông nghiệp; Phát triển y tế; Phát triển GRDP hàng năm; Phát triển giao thông; Hoạt động xây dựng; Phát triển công nghiệp; Phát triển ngành thủy hải sản; Phát triển du lịch; Hoạt động làng nghề; Hoạt động lâm nghiệp.

Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Nghệ An gồm có 34 chỉ thị và 76 chỉ thị thứ cấp, thuộc 5 thành phần mới được ban hành

Có 5 chỉ thị Áp lực gồm, Nước thải theo các lĩnh vực; Sự cố môi trường; Phát sinh chất thải rắn; Biến đổi khí hậu; Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại.

Có 5 chỉ thị Hiện trạng gồm, Chất lượng môi trường không khí; Chất lượng nước mặt lục địa; Chất lượng nước biển ven bờ; Đa dạng sinh học; Môi trường đất. 1 chỉ thị Tác động là Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Và 12 chỉ thị Đáp ứng gồm, Văn bản pháp luật trong quản lý môi trường; Đầu tư cho các công tác bảo vệ môi trường; Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường; Công tác thanh tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường; Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Cây xanh; Kiểm soát nước thải; Hoạt động quan trắc môi trường; Thu gom, xử lý chất thải rắn; Sử dụng nước sạch; Quản lý tổng hợp vùng ven biển.

Về chế độ thông tin, báo cáo, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin, số liệu 76 chỉ thị thứ cấp được quy định tại Quyết định này về đơn vị chủ trì báo cáo thông tin trước ngày 15/01 hàng năm. Các đơn vị chủ trì cung cấp thông tin, số liệu 76 chỉ thị thứ cấp được quy định tại Quyết định này tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu vào Phiếu chỉ thị môi trường theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ TN&MT, báo cáo về Sở TN&MT tỉnh Nghệ An trước ngày 30/01 hàng năm.

Sở TN&MT tỉnh Nghệ An chủ trì, tổng hợp và quản lý số liệu Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Nghệ An, định kỳ báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 28/02 hàng năm.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.