CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Đề án 06

0

Đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo (Đề án 06).

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, việc triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) là nội dung quan trọng, đột phá để thực hiện chiến lược, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ngoài các nhiệm vụ chung và cụ thể giao các Bộ ngành, địa phương chủ trì, phối hợp thực hiện, Bộ TN&MT được giao chủ trì các nhiệm vụ lớn quan trọng, nền tảng dữ liệu cơ bản thuộc Đề án 06 điển hình như: Khẩn trương xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, kết nối với cơ sở dữ liệu về dân cư; Đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nhiệm vụ tại Nghị quyết số 175/NQ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2023; Đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình bố trí đủ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Tài chính đề xuất chính sách cân đối ngân sách Trung ương để bố trí hỗ trợ các địa phương khó khăn một phần kính phí để thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; phối hợp Bộ Xây dựng và bộ ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ kết nối, chia sẻ giữa hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản với cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với các tỉnh, thành phố, Chỉ thị yêu cầu các địa phương tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025; tiếp tục đầu tư đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hóa, trong đó gồm dữ liệu thông tin lĩnh vực đất đai.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2023 đã gồm 63/63 tỉnh, thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu (450/705 huyện đã có cơ sở dữ liệu); kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (461/705 quận/huyện; 6.198/10.599 phường/xã, tổng số hơn 26 triệu thửa đất).

Bộ TN&MT thực hiện cung cấp trên 100 dịch vụ công trực tuyến, trong đó trên 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình; 89 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia các lĩnh vực tài nguyên và môi trường với đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, dân cư… Các trường thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường dần được chuyển đổi số, tích hợp, chỉ sẻ, hỗ trợ hiệu quả các tương tác hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường các cấp, là cơ sở dữ liệu nền tảng quan trọng thuộc Đề án 06. Chỉ thị với các nội dung, nhiệm vụ thực hiện nhằm tạo điều kiện để hoàn thành các mục tiêu Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.