CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Nam Định: Đẩy mạnh các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính

0

Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương tập trung giải quyết mọi thách thức đặt ra, hướng tới mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK), thích ứng với BĐKH theo nội dung Việt Nam cam kết tại đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH).

Theo đó, các Sở, ngành liên quan, các địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, biện pháp giảm phát thải KNK.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về giảm nhẹ phát thải KNK, thích ứng với BĐKH; tăng cường quản lý, phát triển và áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn đặc thù nhằm hạn chế phát thải KNK.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép các cập nhật và triển khai thực hiện nội dung giảm thải KNK cùng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương giai đoạn 2021-2030.

Sở Công Thương tiếp tục ưu tiên thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp trong các phân ngành công nghiệp năng lượng, sản xuất công nghiệp, gia dụng và dịch vụ thương mại thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK trong sản xuất và sử dụng năng lượng; đẩy mạnh hướng dẫn, quản lý việc áp dụng các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, hoá chất và quản lý việc tiêu thụ các chất HFCs.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh hỗ trợ thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải và hấp thụ KNK trong quản lý đất rừng, đất trồng trọt, đất ngập nước và các loại đất khác; phát triển các mô hình nông, lâm kết hợp để nâng cao trữ lượng các-bon, bảo tồn đất.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.