CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

0

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1-8-2020 đến hết ngày 31-12-2020. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1-1-2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2020.

Nghị quyết được ban hành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính sách này vừa góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, vừa đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quy định mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể tại Luật thuế bảo vệ môi trường.

Trước đó, theo Tờ trình của Chính phủ mức thuế này bằng 70% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về biểu thuế BVMT. Với việc thực hiện giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ 3.000 đồng/lít xuống 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31/12/2020, số thu thuế BVMT sẽ giảm khoảng 72 – 80 tỷ đồng/tháng.

Chi tiết nội dung Nghị quyết mời xem tại đây

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.