CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Mai Sơn (Sơn La): Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sơ chế, chế biến nông sản

0

(TN&MT) – UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 3117/UBND-TNMT, về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở kết quả rà soát các hộ gia đình, cá nhân đăng ký sơ chế, chế biến nông sản niên vụ năm 2023-2024, để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động sơ chế, chế biến nông sản, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các hộ có nhu cầu chế biến nông sản niên vụ 2023-2024.

z4870863435324_ff306961f2e0463fafc529c7e9bb8385.jpg
Huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát với các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản quy mô nhỏ trên địa bàn huyện.

Triển khai kiểm tra, giám sát các điều kiện phục vụ hoạt động chế biến nông sản của các hộ đã đăng ký chế biến, yêu cầu các hộ gia đình, các cơ sở chỉ được phép hoạt động chế biến nông sản khi đã có các công trình thu gom, lưu giữ, xử lý nước thải, hoàn thiện thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định.

Chỉ đạo Tổ công tác do UBND xã thành lập tăng cường kiểm tra, nắm bắt địa bàn để ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp chế biến nông sản chưa có các công trình thu gom, lưu giữ, xử lý nước thải, thủ tục bảo vệ môi trường, xả nước thải trực tiếp ra môi trường, nguồn nước theo thẩm quyền hoặc lập hồ sơ chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm theo quy định. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai trước ngày 18 hàng tháng, qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

UBND huyện Mai Sơn cũng yêu cầu, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng chế biến nông sản chưa có các công trình thu gom, lưu giữ, xử lý nước thải, thủ tục bảo vệ môi trường, xả nước thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm.

Đồng thời, giao Đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp sơ chế, chế biến nông sản không có các thủ tục đăng ký kinh doanh, bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền xác nhận, công trình thu gom, lưu giữ, xử lý nước thải phải đảm bảo theo quy định.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã xử lý vi phạm (nếu có). Tham mưu, đề xuất kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 hàng tháng.

Trích nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.