CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lồng ghép quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

0

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam”.

Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) được triển khai từ năm 2019 – 2024 tại Hà Nội và 3 khu dự trữ sinh quyển thí điểm là Cù Lao Chàm – Hội An (tỉnh Quảng Nam), Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) và Tây Nghệ An (tỉnh Nghệ An).

Các mục tiêu của Dự án:

Quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học được lồng ghép hiệu quả vào các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh địa bàn thực hiện dự án và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam; Xây dựng được khung thể chế và chính sách để tránh, giảm thiểu và bù đắp các tác động tiêu cực đối với đa dạng sinh học, giảm sức ép lên các hệ sinh thái tại các khu dự trữ sinh quyển; Xây dựng và triển khai thí điểm Kế hoạch và mô hình quản lý tích hợp với sự tham gia của nhiều ngành và nhiều bên tại ba khu dự trữ sinh quyển để lồng ghép quản lý khu bảo tồn, sử dụng nguồn lực tự nhiên một cách bền vững, và phát triển thân thiện với đa dạng sinh học; Nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tri thức được nâng cao.

Các kết quả chủ yếu của Dự án:

Khung pháp lý và thể chế để phòng tránh, giảm thiểu, giảm nhẹ và bồi hoàn các tác động bất lợi lên đa dạng sinh học và giảm áp lực lên các hệ sinh thái trong khu dự trữ sinh quyển được ban hành: (i) Cơ chế phối hợp đa bên và liên ngành ở cấp khu dự trữ sinh quyển nhằm hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý tổng hợp được thiết lập và vận hành; (ii) Văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn được sửa đổi bổ sung nhằm hỗ trợ lập quy hoạch tích hợp và quản lý các khu dự trữ sinh quyển được chấp thuận, xác nhận và thực thi; (iii) Pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn và định mức cho việc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các lĩnh vực/ngành sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong Khu dự trữ sinh quyển được xây dựng và thông qua; (iv) Chiến lược nhân rộng được triển khai và phát triển nhằm tạo thuận lợi cho việc mở rộng mô hình quản lý tổng hợp khu dự trữ sinh quyển ở các địa điểm khác.

Sử dụng tài nguyên bền vững, quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên và các biện pháp phát triển thân thiện với đa dạng sinh học được lồng ghép vào việc quản lý 3 khu dự trữ sinh quyển tham gia dự án: (i) Cơ chế phối hợp đa bên và liên ngành ở cấp khu dự trữ sinh quyển nhằm hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý tổng hợp được thiết lập và vận hành; (ii) Bảo tồn đa dạng sinh học tích hợp và lạp kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển kết hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của ngành và tỉnh; (iii) Cải thiện hiệu quả quản lý của sáu khu bảo tồn; (iv) Các khu vực dành riêng có giá trị cao, các hệ sinh thái ven biển và biển được bảo tồn và quản lý; (v) Phục hồi rừng bị suy thoái nhằm cải thiện tính kết nối và đa dạng sinh học; (vi) Các hoạt động sinh kế bền vững được cộng đồng trong vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thực hiện; (vii) Du lịch có trách nhiệm được phát triển và quảng bá.

Quản lý tri thức và giám sát, đánh giá góp phần đem lại lợi ích bình đẳng giới và nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học: (i) Các chiến lược quản lý và truyền thông, lồng ghép giới, giám sát và đánh giá về giới được xây dựng và triển khai; (ii) Hệ thống quản lý thông tin được hài hòa hóa đi vào hoạt động tại khu dự trữ sinh quyển; (iii) Quản lý tri thức góp phần vào việc sửa đổi chính sách và mở rộng những cách tiếp cận tổng hợp đối với khu dự trữ sinh quyển.

Ban quản lý dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam” sẽ là đơn vị quản lý dự án./.

Cổng TTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.