CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lễ Kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019 và khởi động Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam

0
Phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 12 năm 1994 đã ra Nghị quyết lấy ngày 16/9 hàng năm là “Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn” và các nước thành viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn, chủ đề do Ban Thư ký Nghị định thư Montreal quyết định. Việc tổ chức kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn là dịp đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức thực hiện Nghị định thư Montreal, bảo vệ tầng ô-dôn, ứng phó với biến đổi khí hậu.
​Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019 với chủ đề “32 năm nối tiếp hành trình bảo vệ tầng ô-dôn” và khởi động Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II thực hiện nghĩa vụ giảm lượng tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo Nghị định thư Montreal.

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thời gian: bắt đầu từ 08h00 ngày 16 tháng 9 năm 2019 (Thứ Hai);
Địa điểm: Hà Nội.
Dự kiến kết quả:
– Cập nhật tình hình triển khai thực hiện Nghị định thư Montreal tại Việt Nam và kế hoạch triển khai Bản sửa đổi bổ sung Kigali trong thời gian tới.
– Cập nhật tình hình triển khai thực hiện Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II”.
– Giới thiệu thông tin về quy định quản lý của Ngân hàng Thế giới và một số công nghệ hiện đại được sử dụng để thay thế, loại trừ HCFC trong các lĩnh vực.
Theo vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.