CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lấy ý kiến người dân về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 đến ngày 23/6

0

Dự thảo lần 3 Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 đang được Bộ TT&TT đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của người dân. Thời hạn lấy ý kiến sẽ kéo dài đến ngày 23/6/2019.

Bộ TT&TT cho biết, tầm nhìn thiết kế dựa trên Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) đã được Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong Quyết định 1819 ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, với mục tiêu tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên quy mô quốc gia.

Ngày 21/4/2015, Bộ TT&TT đã ban hành Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 1.0. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay đa số các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Kiến trúc (Kiến trúc CPĐT với cấp bộ và kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) với cấp tỉnh), thực hiện duy trì, phát triển Kiến trúc.

Với quyết tâm xây dựng CPĐT tại Việt Nam, ngày 28/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ủy ban quốc gia về CPĐT do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 phù hợp với xu hướng phát triển CPĐT trên thế giới và bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tiếp đó, trong Nghị quyết 17 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 được Chính phủ ban hành tháng 3/2019, Chính phủ đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo phát triển CPĐT tuân thủ Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, Kiến trúc CPĐT cấp bộ, Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thành cập nhật Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đến nay, Bộ TT&TT đã hoàn thành dự thảo lần 3 của Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0. Dự thảo lần này được Bộ TT&TT xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến lần 1 của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, đồng thời bổ sung một số nội dung mới phù hợp yêu cầu thực tế.

Thông tin về những điểm mới chủ yếu của dự thảo Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0 so với phiên bản 1.0, Bộ TT&TT cho biết, Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0 được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển CPĐT hướng tới chính phủ số; bổ sung các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc CPĐT; bổ sung định hướng phát triển CPĐT của quốc gia; bổ sung khái niệm về Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, Kiến trúc CPĐT cấp bộ, Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh; bổ sung các mô hình tham chiếu.

Bên cạnh đó, dự thảo Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 còn thể hiện rõ mô hình kết nối CPĐT Việt Nam, mô tả tóm tắt các thành phần (bao gồm một số hệ thống lớn của quốc gia); cập nhật một số nội dung về các xu thế phát triển công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo…; thống nhất sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước làm hạ tầng truyền dẫn trong CPĐT Việt Nam; bổ sung nội dung an toan toàn thông tin mạng; bổ sung phương pháp tiếp cận Kiến trúc CPĐT và khung tham chiếu tương hợp.

Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 khi được ban hành sẽ là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật Kiến trúc CPĐT cấp bộ, Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh đảm bảo triển khai CPĐT có hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng CPĐT hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số.

Thời hạn lấy ý kiến cho dự thảo Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 sẽ kéo dài đến ngày 23/6/2019. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT tại địa chỉ mic.gov.vn để xem toàn văn dự thảo và tham gia góp ý.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.