CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp sản xuất gang, thép

0

Thời gian qua, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các chuyên gia, tổ chức liên quan để rà soát, hoàn thiện lại các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp sản xuất gang, thép. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức và cá nhân quan tâm, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải các dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp sản xuất gang, thép trên Cổng thông tin điện tử.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thảikhí thải công nghiệp sản xuất gang, thép quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải, nước thải công nghiệp sản xuất gang, thép và khí thải lò vôi thuộc cơ sở sản xuất gang, thép khi phát thải vào môi trường không khí và nguồn nước. Quy chuẩn áp dụng riêng cho các cơ sở sản xuất gang, thép. Mọi tổ chức liên quan đến hoạt động phát thải công nghiệp sản xuất gang, thép vào môi trường không khí, nguồn nước tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

So với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải và khí thải công nghiệp sản xuất thép năm 2013 (QCVN 52:2013) thì Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp sản xuất gang, thép có quy định chặt chẽ hơn, ngưỡng áp dụng cao, số lượng thông số cũng nhiều hơn.

Cụ thể, đối với QCVN 52:2013 chỉ có 12 thông số nhưng Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải và khí thải công nghiệp sản xuất thép có 27 thông số ô nhiễm trong nước thải Khu liên hợp sản xuất gang thép và Cơ sở luyện cán thép để làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép. Quy chuẩn hướng trọng tâm vào nước thải công nghiệp sản xuất thép mà không trộn lẫn các loại nước thải khác.

Đối với Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép cũng chặt chẽ hơn với so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho ngành công nghiệp sản xuất thép năm 2013 (QCVN 51:2013). Theo đó, với QCVN 51:2013 chỉ có 11 thông số làm cơ sở để tính nồng độ tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp sản xuất thép.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.