CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lạng Sơn: Tăng cường quản lý chất thải rắn để phòng dịch Covid – 19

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 72/KH – UBND về quản lý chất thải rắn để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải nói chung, chất thải sinh hoạt nói riêng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực quản lý và nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kế hoạch cũng quy định chi tiết công tác phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Chất thải rắn công nghiệp thông thường; Chất thải nguy hại.

Thu gom rác thải trên địa bàn TP.Lạng Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề gây ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra; từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng gây mất vệ sinh môi trường ở các khu vực đô thị và khu vực nông thôn.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm từng bước thay đổi thói quen của nhân dân trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; sống thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu có khả năng tái chế, hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần; không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (lựa chọn giải pháp thực hiện phù hợp với từng thời điểm, diễn biến dịch bệnh covid-19); thực hiện công tác quản lý nhà nước về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; hướng dẫn việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn theo quy định (trừ chất thải y tế nguy hại).

Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất; giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo quy định…

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.