CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kon Tum: Tăng cường quản lý, tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải nhựa

0

UBND tỉnh Kon Tum vừa có Văn bản số 3303 gửi các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị về việc đề nghị tăng cường quản lý, tái chế, tái sử dụng, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; không sử dụng đồ nhựa dùng một lần tại nơi làm việc và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

UBND tỉnh Kon Tum cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị công lập tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay nơi làm việc, bố trí thùng rác để phân loại rác tại cơ quan, đơn vị; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công, viên chức, người lao động về thu gom, phân loại rác thải, giảm thiểu chất thải nhựa; vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Kon Tum kêu gọi toàn thể các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị cùng phối hợp trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, thực hiện mục tiêu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 toàn tỉnh không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.