CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kon Tum: Giám sát hạn chế ô nhiễm nguồn nước

0

Ngày 27/7, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2689/UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý, giám sát việc vứt rác thải sinh hoạt trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo nêu rõ, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để địa phương mình xảy ra tình trạng vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm nguồn nước.

Do vậy, UBND các huyện, thành phố cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại địa phương cư trú. Định kỳ tổ chức khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh, mương; dọn dẹp vệ sinh, vớt rác thải tại các khu vực sông, suối và các lưu vực nước khác ở địa phương. Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm về: san lấp, lấn chiếm sông, suối, kênh, mương; xây dựng nhà ở, công trình trái phép, không phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ của sông, kênh, mương; thải bỏ rác bừa bãi xuống sông, suối, kênh, mương và cống thoát nước….

Sở Tài nguyên và Môi trường ngoài việc chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc bỏ rác thải đúng nơi quy định cần đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn, bảo vệ nguồn nước; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, vứt rác thải và đổ rác thải không đúng nơi quy định.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ nội dung hướng dẫn chuyên ngành để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục vận động các hộ dân, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; thực hiện thải rác đúng nơi quy định, không xả rác ra sông, suối, ao hồ, kênh mương và các lưu vực chứa nước khác; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

Các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương về quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật lựa chọn địa điểm tập kết và xử lý rác thải; xây dựng các trạm trung chuyển và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.