CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.0

0

Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 3196/QĐ-BTNTM, ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.0.

Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.0, được xây dựng nhằm thiết lập cơ sở, định hướng cho quá trình xây dựng CPĐT tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và làm cơ sở tham chiếu cho Kiến trúc CNTT của Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng CPĐT của ngành, hướng tới ngành tài nguyên và môi trường số, Chính phủ số và nền kinh tế số.

Phạm vi áp dụng

Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT, phiên bản 2.0 có phạm vi áp dụng tại Các đơn vị trực thuộc Bộ quy định tại Điều 3 của Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT; Tại các đơn vị sự nghiệp khác không được quy định tại Điều 3 của Nghị định số 36/2017/NĐ-CP, gồm: Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, các Viện, các Trường, các Trung tâm; Tại các lãnh đạo, chuyên viên quản lý TN&MT tại địa phương (UBND, Sở TN&MT, phòng TN&MT, công chức về TN&MT cấp xã…) được cung cấp tài khoản truy cập vào các HTTT/CSDL có phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Bộ; Các bộ, ngành, địa phương tham khảo Kiến trúc của ngành TN&MT để làm cơ sở khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu với ngành TN&MT.

Lộ trình triển khai

Việc xây dựng lộ trình triển khai, dựa trên kiến trúc, trên cơ sở phân tích hiện trạng, đảm bảo đáp ứng các mục tiêu, chiến lược, chính sách phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ. Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP, chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết 17, lộ trình triển khai Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 2019 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025, mỗi giai đoạn được sẽ xây dựng khung Cơ chế, chính sách; Hạ tầng công nghệ; An toàn thông tin; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành ngành TN&MT.

Tổ chức quản lý vận hành Kiến trúc

Lãnh đạo Bộ TN&MT phê duyệt Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT, chỉ đạo các đơn vị trong Bộ triển khai thực hiện Kiến trúc CPĐT;

Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT: Thực hiện nhiệm vụ tham vấn, kiểm tra, đánh giá và kịp thời tư vấn cho Lãnh đạo Bộ trong việc xem xét, phê duyệt, triển khai các dự án ứng dụng CNTT tuân thủ theo Kiến trúc, đặc biệt là các HTTT/CSDL dùng chung của Bộ. Để hỗ trợ Ban Chỉ đạo là Hội đồng kiến trúc của Bộ, có trách nhiệm chính về tham vấn, kiểm tra, đánh giá các đề xuất về kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT phục vụ triển khai Kiến trúc CPĐT của ngành;

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường: Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT;

Vụ Kế hoạch – Tài chính: Thẩm định về kế hoạch, tài chính các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT; cân đối ngân sách, nguồn vốn để triển khai các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với Kiến trúc;

Các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường giám sát thực hiện để đảm bảo các dự án triển khai tuân thủ Kiến trúc CPĐT của ngành.

Sơ đồ kiến trúc CPĐT của ngành TN&MT phiên bản 2.0

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.