CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2”

0
Ngày 05/9, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2282/QĐ-BTNMT​về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2”.
​​Theo Quyết định, Ban chỉ đạo dự án gồm 12 thành viên, trong đó, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân là Trưởng ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài là Phó trưởng ban.

Ban chỉ đạo Dự án có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” và Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực quy định tại các văn kiện Dự án đã được phê duyệt.
. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 392/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2”.
vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.