CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kiên Giang lên kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương

0

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch hành động về quản lý chất thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Mục tiêu đến năm 2025: Giảm thiểu 30% rác thải nhựa thất thoát ra biển và đại dương. 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Giảm thiểu được 50% ngư cụ bị thải bỏ trực tiếp xuống biển. 50% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch và dịch vụ du lịch khác có tiếp giáp với biển hoặc trên biển, đảo không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Đảm bảo tối thiểu một năm, hai lần phát động tổ chức chiến dịch thug om, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh và Khu bảo tồn biện Phú Quốc.

Đến năm 2030, Kiên Giang phấn đấu giảm thiểu 50% rác thải nhựa thất thoát ra biển và đại dương. 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Kiểm soát hoàn toàn việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển. 75% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch và dịch vụ du lịch khác có tiếp giáp với biển hoặc trên biển, đảo không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Duy trì, đảm bảo tối thiểu một năm, hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh và Khu bảo tồn biển Phú Quốc. Tổ chức được một chiến dịch thu gom, làm sạch rác thải nhựa tại các dải rừng ngập mặn ven biển thuộc địa bàn tỉnh.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.