CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kiểm tra bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy

0

Trong hai ngày 21 – 22/10, Đoàn công tác của Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy do ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và Nam Định nhằm kiểm tra tổng kết thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy, giai đoạn 2008 – 2020.

Ngày 22/10, báo cáo với Đoàn công tác về triển khai thực hiện đề án, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho biết, tỉnh Hòa Bình đã đưa ra 4 chương trình, dự án, giải pháp cụ thể, gồm: xây dựng khu xử lý và chôn lấp rác thải ở TP Hòa Bình; xây dựng Trạm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh; trồng rừng vùng lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy; quy hoạch bảo vệ môi trường vùng lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của phần lớn các cơ sở, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư được nâng lên; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm dần. Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng nước mặt tại các điểm thuộc lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, các thông số, chỉ tiêu quan trắc cơ bản nằm trong giới hạn cho phép.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị đoàn công tác về kế hoạch, định hướng triển khai công tác BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy trong giai đoạn tiếp theo như: tiếp tục kiện toàn, củng cố hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT ở địa phương; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về BVMT; hỗ trợ kinh phí từ ngân sách T.Ư cho địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực công ích.

Trước đó, ngày 21/10, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan đề nghị Trung ương tăng hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình BVMT do nguồn vốn đối ứng của tỉnh còn hạn hẹp; cần sự vào cuộc phối hợp kịp thời của các bên có liên quan, giải quyết dứt điểm các vụ việc ô nhiễm môi trường liên tỉnh; cần có cơ chế tài chính đặc thù cho nhiệm vụ BVMT lưu vực sông; ban hành hướng dẫn cụ thể các chính sách ưu đãi để thúc đẩy xã hội hóa nguồn lực tài chính cho BVMT

Kết luận các buổi làm việc, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh Hòa Bình và Nam Định trong việc BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy. Đoàn tiếp thu ý kiến, đề xuất, kiến nghị của hai địa phương để tổng hợp báo cáo Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – Đáy.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.