CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Khoanh vùng, xử lý, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm; giám sát vấn đề ô nhiễm môi trường xuyên biên giới

0

Đó là một trong 3 nhóm nhiệm vụ quan trọng đối với lĩnh vực môi trường được nêu tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoanh vùng, xử lý, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm; giám sát vấn đề ô nhiễm môi trường xuyên biên giới đạt một số kết quả tích cực.

Một là, khắc phục hậu quả chất độc hóa học/Dioxin: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành địa phương, các tổ chức quốc tế trong việc rà soát, khoanh vùng xử lý các điểm tồn lưu chất độc hóa học, Dioxin. Trong đó:  Tại sân bay Phù Cát Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng chôn lấp an toàn, cô lập 7.500 m3 đất và trầm tích nhiễm dioxin trên diện tích 2,06 ha. Tại khu vực sân bay Đà Nẵng, năm 2006, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt đầu hợp tác với Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ để điều tra ô nhiễm dioxin. Đến năm 2011, Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư bắt đầu được triển khai và kết thúc năm 2018. Qua hơn 8 năm triển khai, Dự án đã xử lý triệt để khoảng 90.000 m3 đất, bùn nhiễm dioxin và chôn lấp, cô lập khoảng 50.000 m3 đất, bùn nhiễm dioxin dưới 1.000 ppt TEQ vào khu vực được kiểm soát đảm bảo không còn rủi ro phơi nhiễm dioxin tới con người và môi trường. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng là đơn vị triển khai triển khai, thực hiện Dự án “Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa”.

Hai là, cải tạo phục hồi môi trường các khu vực ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu:  Ngày 20 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai các nội dung Kế hoạch cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính đến thời điểm tháng 11/2020 số điểm ô nhiễm phát sinh mới không thuộc Quyết định số 1946/QĐ-TTg theo báo cáo của địa phương là 116 điểm. Trong đó Nghệ An 47 điểm, Hà tĩnh 14 điểm, Quảng Bình 12 điểm; Quảng Trị 12 điểm; Thái Nguyên 3 điểm; Lạng Sơn 3 điểm; Nam Định 5 điểm; Quảng Nam 8 điểm.

Ba là, kết quả xử lý, phòng ngừa: Đã xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường được 100/240 điểm (hoàn thành 15 trên 18 tỉnh) theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg; 91 điểm tồn lưu không thực hiện xử lý ô nhiễm sau khi điều tra, đánh giá đối chiếu với QCVN 54:2013/BTNMT có nồng độ ô nhiễm thấp hơn giới hạn cho phép (đạt 80% kế hoạch).

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.