CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Khánh Hòa: Mở rộng bãi rác Dốc Đỏ

0

Dự báo đến năm 2025 và 2030, lượng chất thải trên toàn tỉnh Khánh Hòa tương ứng gần 1.500 tấn/ngày và gần 2.000 tấn/ngày.

Tuy nhiên, hiện nay, tất cả các cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đều đã quá tải. Điển hình là bãi rác Dốc Đỏ. Trước thực trạng quá tải của bãi rác này, huyện Cam Lâm đã nhiều lần đề nghị tỉnh Khánh Hòa cho phép bố trí bãi chôn lấp tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát để thay thế. Tuy nhiên, theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chất thải rắn đến năm 2030 vừa được tỉnh UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, bãi rác Dốc Đỏ không đóng cửa mà tiếp tục mở rộng với diện tích 3,6ha, quy mô 300.000m3 vận hành vào năm 2022.

Đồng thời, tỉnh sẽ đồng thời, đầu tư xây dựng thêm bãi chôn lấp tại thôn Khánh Thành Nam, diện tích dưới 50ha và đầu tư nhà máy xử lý rác tại xã Cam Tân, diện tích 4ha.

Để giải quyết các khó khăn hiện tại về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và hướng tới xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn tổng hợp bền vững, toàn tỉnh cũng đã quy hoạch 19 cơ sở xử lý chất thải rắn. Các cơ sở này sẽ được xây dựng vào giai đoạn 2023 – 2024.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.