CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Khánh Hòa chú trọng xây dựng hệ thống quan trắc tự động

0

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa luôn chú trọng việc đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống quan trắc tự động theo Thông tư 24 (ngày 1-9-2017) của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật về quan trắc môi trường. Số liệu, hình ảnh quan trắc được camera theo dõi, giám sát và truyền về Sở TN&MT đã góp phần giám sát chất lượng môi trường.

Theo báo cáo của Sở, đến nay, toàn tỉnh có 14 đơn vị lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Trong đó, quan trắc nước thải có 9 đơn vị: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang, Nhà máy xử lý nước thải phía Nam TP. Nha Trang, Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Cụm công nghiệp Diên Phú, Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường, Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong. Quan trắc khí thải có 3 đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Công ty Cổ phần Đường Việt Nam. Quan trắc khí tượng có 2 đơn vị: Công ty Cổ phần Điện mặt trời KN Cam Lâm, Công ty Cổ phần Năng lượng Ami Khánh Hòa.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.