CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kết quả quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn đợt 5 năm 2020 tại khu vực miền Nam

0

Thực hiện nhiệm vụ Quan trắc môi trường quốc gia hàng năm, từ ngày 10/8 – 29/8/2020 Tổng cục Môi trường đã tiến hành quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn đợt 5 năm 2020 khu vực miền Nam với tổng số 30 điểm (vùng KTTĐ phía Nam 19 điểm, vùng KTTĐ vùng ĐBSCL 11 điểm), mẫu được lấy 03 mẫu/điểm trong 03 giờ liên tiếp trong ngày bao gồm các thông số vi khí hậu, TSP, NO2, SO2, tiếng ồn và cường độ dòng xe.
Về kết quả quan trắc môi không khí, tiếng ồn trường khu vực miền Nam đợt 5 năm 2020 cho thấy:
Đối với chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn: Chất lượng không khí xung quanh khu vực phía Nam đợt 4 năm 2020 còn khá tốt, một số khu vực bị ô nhiễm cục bộ bụi và tiếng ồn (đặc trưng bởi thông số TSP và LAeq). Tỷ lệ vượt chuẩn thông số bụi có xu hướng tăng và thông số tiếng ồn có xu hướng giảm tại cả hai vùng KTTĐ phía Nam và vùng KTTĐ vùng ĐBSCL. Các giá trị TSP và LAeq cao vượt QCVN 05:2013/BTNMT trung bình 1 giờ và QCVN 26:2010/BTNMT khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ tập trung chủ yếu tại các trục giao thông liên tỉnh, quanh khu vực khai thác – sản xuất vật liệu xây dựng và một số nút giao thông đô thị (Ngã tư Bình Phước, thị trấn Đức Hòa, TT. Tân Phước Khánh, ngã ba Vũng Tàu, ngã ba Dầu Giây, ngã ba Châu Thới, KCN Sóng Thần, KCN Mỹ Xuân A).​

​Về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, trong 19 điểm quan trắc đợt 5/2020 có 08/19 điểm vượt QCVN 05:2013/BTNMT trung bình 1 giờ từ 1,1 lần – 4,0 lần là KCN Sóng Thần 2, KCN Mỹ Xuân A, ngã tư Bình Phước, ngã ba Dầu Giây, thị trấn Đức Hòa, ngã ba Vũng Tàu, ngã ba Châu Thới và thị trấn Tân Phước Khánh. Trong đó, KCN Sóng Thần 2 có giá trị TSP trung bình cao nhất (1192 µg/m3), giá trị TSP của 03 lần đo tại vị trí này đều vượt QCVN 05:2013/BTNMT trung bình 1 giờ từ 3,2 lần – 4,0 lần. Ghi nhận hiện trường thời điểm quan trắc, mật độ xe lưu thông đợt 5 (6.527 chiếc/giờ) cao và có công trình mở rộng đường đang thi công, nên phần nào làm tăng sự ô nhiễm TSP.​

Hình 1: Giá trị TSP tại các điểm quan trắc thuộc vùng KTTĐ phía Nam
Hình 2: Giá trị LAeq tại các điểm quan trắc thuộc vùng KTTĐ phía Nam

Kết quả quan trắc tiếng ồn (LAeq) đợt 5 năm 2020 cho thấy có 12/19 điểm quan trắc có giá trị trung bình vượt QCVN 26:2010/BTNMT (Tiếng ồn từ 6 giờ – 21 giờ, khu vực thông thường ≤ 70 dBA), giảm 2 điểm so với đợt 4/2020. Điểm có giá trị LAeq trung bình cao và vượt QCVN là ngã ba Dầu Giây (82,4 dBA), tại đây có lượng xe tải (966 chiếc/giờ) và xe container (697 chiếc/giờ) đi qua hay bóp còi.

Tại vùng KTTĐ vùng ĐBSCL: Kết quả quan trắc TSP đợt 5/2020 tại 11 điểm quan trắc thuộc vùng KTTĐ vùng ĐBSCL cho thấy: giá trị TSP qua 03 lần đo tại các điểm quan trắc dao động từ 30 µg/m3 – 335 µg/m3, hầu hết các điểm quan trắc đều có giá trị TSP trung bình đạt QCVN 05:2013/BTNMT trung bình 1 giờ (≤ 300 µg/m3).

Giá trị TSP tại KCN Sông Đốc qua 03 lần (dao động từ 208 – 335 µg/m3) tăng từ 4,8 lần – 7,1 lần so với đợt 4/2020 (dao động từ 43 – 47 µg/m3), tuy nhiên giá trị TSP trung bình vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ). Theo ghi nhận hiện trường tại thời điểm quan trắc có nhà máy đang hoạt động phát thải khói, tro bay từ ống khói rải rác khắp nơi, nên bụi đợt này tăng hơn đợt 4/2020.

Hình 3: Giá trị TSP tại các điểm quan trắc thuộc vùng KTTĐ vùng ĐBSCL

Kết quả quan trắc tiếng ồn đợt 5/2020 cho giá trị LAeq đo được tại các điểm quan trắc có giá trị giảm so với đợt 4/2020, dao động từ 62,2 dBA – 77,8 dBA và có 04/11 điểm có giá trị vượt QCVN (giảm 06 điểm so với đợt 4/2020). Điểm có giá trị cao nhất là tại ngã 4 Nguyễn Trãi – Ngô Quyền, do ảnh hưởng chủ yếu của tiếng còi các loại xe lưu thông, tương ứng lượng xe lưu thông trung bình 4.060 chiếc/giờ.

Hình 4. Giá trị LAeq TB tại các điểm quan trắc thuộ​c vùng KTTĐ vùng ĐBSCL

Qua kết quả quan trắc môi trường khu vực phía Nam đợt 5 năm 2020 cho thấy một số khu vực đã có dấu hiệu ô nhiễm không khí xung quanh. Vì vậy, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung Ương đến địa phương kịp thời cảnh báo, tăng cường giám sát các nguồn thải tại các vị trí có mức độ ô nhiễm cao:

Không khí xung quanh: khu vực KCN Sóng Thần II, KCN Mỹ Xuân A, Ngã tư Bình Phước, ngã ba Dầu Giây, ngã ba Vũng Tàu, ngã ba Châu Thới, TT. Tân Phước Khánh và thị trấn Đức Hòa.
(VEA)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.