CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kết quả công tác quản lý môi trường 10 tháng đầu năm 2020

0

Nổi bật, công tác xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đã trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến về Dự thảo Luật bảo vệ môi trường tại kỳ họp thứ 9.

Về công tác xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, văn bản quy phạm pháp luật

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quyết định 174/QĐ-TTg ngày 03/02/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập

Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050; quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quôc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

Trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến về Dự thảo Luật bảo vệ môi trường tại kỳ họp thứ 9 (Tờ trình số 252/TTr-CP và số 253/TTr-CP ngày 23/5/2020 của Chính phủ). Tại Phiên họp thứ 49 ngày 14/10/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp tục nghe và cho ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề lớn của Dự thảo Luật. Trong tháng 10, Tổng cục tiếp tục làm việc với Ủy ban KHCNMT của Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến của các Đại biểu Quốc hội và theo chỉ đạo của Bộ trưởng để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường (Tờ trình số 42/TTr-BTNMT ngày 03/9/2020); trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục phế liệu được phép nhập khâu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (tờ trình số 33/TTr-BTNMT ngày 14/8/2020). Tiếp tục hoàn thiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát ô nhiễm không khí và quản lý chất thải rắn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Đề án phí bảo vệ môi trường đối với khí thải; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

Thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường

Tính đến nay, đã triển khai thanh tra đối với 29/38 cơ sở; kiểm tra đối với 134/144 cơ sở; trong đó, tháng 10 đã triển khai thanh tra đối với 08 cơ sở tại các tỉnh: Hải Dương (03), Tuyên Quang (02) và Thái Nguyên (03). Hiện nay, đang tiến hành thanh tra đối với 09 cơ sở còn lại và đang hoàn thành các thủ tục thành lập đoàn kiểm tra đối với 10 điểm kiểm tra công tác thực thi pháp luật về đa dạng sinh học và BVMT tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường. Tính đến ngày 22/10/2020, đường dây nóng của Bộ đã nhận được tổng số 1.571 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường, trong đó có 1.028 vụ việc đã được xử lý và còn lại 543 vụ việc các địa phương chưa xử lý; trong đó, trong tháng 10, đường dây nóng của Tổng cục đã tiếp nhận 19 thông tin phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường, địa phương đang xử lý 16 vụ.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường; kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi rường;cấp Giấy phép về môi trường:

Tính đến ngày 15/10/2020, đã trả kết quả đối với 02 hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 299 hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 11 hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 46 hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; 04 hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; 18 hồ sơ Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đã xử lý, trả kết quả đối với 67 hồ sơ TTHC thuộc nhóm cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại; 59 hồ sơ cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 04 hồ sơ Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 04 hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại; 15 hồ sơ đăng ký tiếp cận nguồn gen; 59 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, 07 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường; 01 hồ sơ đề nghị chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước; 03 hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 03 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.