CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

0

Ngày 19/03, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Báo cáo Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành”.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Khuất Hoàng Kiên cho biết, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành như đất đai, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, môi trường … Một số CSDL đã có sự kết nối với các bộ, ngành, địa phương như CSDL quan trắc tài nguyên và môi trường, CSDL đất đai nhưng việc triển khai thực tế còn gặp nhiều khó khăn do chưa có những quy định cũng như giải pháp kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu đồng bộ. Vẫn tồn tại tình trạng cục bộ, chia cắt, thiếu thống nhất về thông tin trong các CSDL của các ngành, lĩnh vực.

Việc triển khai Đề án là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025; tạo lập được môi trường kết nối, liên thông, chia sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tạo lập hệ thống CSDL thống nhất của Ngành từ trung ương đến địa phương.

Đề án tập trung hoàn thiện khung pháp lý (gồm Quy chế quy định về kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường với các hệ thống thông tin, CSDL của các địa phương, các Bộ, ngành theo Luật Công nghệ thông tin; các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu…. Đề án cũng sẽ xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, hoàn thiện kết nối, chia sẻ các CSDL quốc gia, chuyên ngành về tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh hoàn thiện các hệ thống CSDL của Ngành, Đề án cũng sẽ hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp an ninh, an toàn thông tin đảm bảo quản lý, vận hành, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu của Ngành.

Đề án do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý vào CSDL tài nguyên và môi trường quốc gia.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, Đề án được triển khai sẽ khắc phục những khó khăn trong việc xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường; hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, cung cấp hạ tầng dữ liệu cho Chính phủ, địa phương phát triển đô thị thông minh, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo điều kiện việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đề án có phạm vi triển khai rộng, do vậy cần quan tâm hoàn thiện khung pháp lý; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về kết nối, chia sẻ dữ liệu để đảm bảo kết nối liên thông được các CSDL có liên quan của Ngành trên phạm vi toàn quốc. Thứ trưởng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường rà soát, nghiên cứu để kết hợp đồng bộ các dự án, nhiệm vụ đã, đang và sắp thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành và địa phương để bảo đảm không trùng lặp các nhiệm vụ, tăng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án xây dựng CSDL quốc gia có liên quan gồm: CSDL đất đai quốc gia, CSDL quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia; Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý; CSDL nguồn thải quốc gia.

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.