CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế

0

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021 – 2025 được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở y tế khác có hoạt động xét nghiệm vi sinh, hoạt động phát sinh chất thải lây nhiễm (cơ sở y tế) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý chất thải y tế.

Kế hoạch này không áp dụng đối với các sự cố môi trường do chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm, chất thải phóng xạ.

Mục đích của kế hoạch là phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ, sự cố môi trường do chất thải y tế. Chủ động ứng phó, ngăn chặn, xử lý kịp thời sự cố môi trường do chất thải y tế…

Kế hoạch nêu rõ, sự cố môi trường do chất thải y tế là sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ, hỏng thiết bị xử lý chất thải, nước thải y tế, khí thải (từ phòng xét nghiệm vi sinh) làm phát tán chất thải lây nhiễm ra môi trường trong quá trình quản lý chất thải y tế, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng.

5 tình huống sự cố môi trường do chất thải y tế

Kế hoạch đưa ra 5 tình huống sự cố môi trường do chất thải y tế gồm:

Sự cố loại 1: Sự cố rò rỉ dịch thải, rơi vãi chất thải trong hoạt động chuyên môn y tế, thu gom chất thải từ nơi phát sinh về khu lưu giữ hoặc tại khu lưu giữ, xử lý chất thải trong cơ sở y tế.

Sự cố loại 2: Sự cố hỏng thiết bị xử lý chất thải rắn y tế gây ùn ứ chất thải lây nhiễm trong cơ sở y tế; hỏng hệ thống xử lý nước thải y tế làm phát thải nước thải y tế chưa được xử lý ra môi trường.

Sự cố loại 3: Sự cố hỏng hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải rắn y tế, làm phát thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc hỏng hệ thống lọc khí thải từ các phòng xét nghiệm, làm phát tán vi khuẩn, vi rút ra môi trường trong quá trình hoạt động tại các cơ sở y tế.

Sự cố loại 4: Sự cố làm rơi vãi, phát tán chất thải lây nhiễm trong quá trình vận chuyển chất thải lây nhiễm từ các cơ sở y tế trong cụm về bệnh viện xử lý chất thải cho cụm để xử lý khi xảy ra tai nạn trên đường vận chuyển chất thải.

Sự cố loại 5: Sự cố do lũ lụt xảy ra trong khu vực gây ngập, úng, làm phát tán chất thải lây nhiễm, nước thải y tế ra môi trường nước.

Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp như: Xây dựng, ban hành các hướng dẫn về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế; kiểm tra, giám sát. Đào tạo, nâng cao năng lực, truyền thông về công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế; đảm bảo lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế…

Cụ thể, tập huấn hướng dẫn lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế cho các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế, các cơ sở y tế tuyến tỉnh. Truyền thông về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế tại các cơ sở y tế: Xây dựng các video clips hướng dẫn và các tài liệu truyền thông về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Bên cạnh đó, thực hành diễn tập ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế cho các sự cố điển hình cấp độ thấp và cấp độ trung bình cho các cơ sở y tế. Mỗi loại kịch bản sẽ triển khai diễn tập tại 4 khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam và khu vực Tây Nguyên) tại 3 loại hình cơ sở y tế khác nhau.

Thực hiện diễn tập hằng năm về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế cho các tình huống sự cố do chất thải y tế cụ thể như sau: Sự cố môi trường cấp cơ sở y tế (trong phạm vi ứng phó của cơ sở y tế): Cơ sở y tế tự thực hiện tối thiểu 2 năm/1 lần; sự cố môi trường vượt khả năng ứng phó của cơ sở y tế: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức thực hiện tối thiểu 2 năm /1 lần.

Theo Chính phủ điện tử.
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.